W związku z rozpoczęciem postępowania pn. „Produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej „Prawomocni” na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Ogólnopolski program przeciwdziałania przyczynom przestępczości skierowany do dzieci i młodzieży” finansowanego w całości z Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanego przez Ministra Sprawiedliwości – na rzecz Fundacji Altum z siedzibą w Warszawie” poniżej publikujemy dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem. 

  1. SWZ – Prawomocni
  2. Załącznik nr 1 – OPZ
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – OWW
  5. Załącznik nr 4 – wykaz dostaw
  6. Załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu trzeciego
  7. Załącznik nr 6 – formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert do 5 listopada 2021 r. za pośrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1041 i 2320), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: ul. Trębacka 4, lok. 128, 00-074 Warszawa.

[aktualizacja z dnia 5 listopada 2021 r.]

Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 9 listopada 2021 r. W związku z tym, zmianie ulega również termin związania ofertą do 9 grudnia 2021 r.